Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.heimgart.pl

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

AdministratorEcoMindset sp. z o.o. reprezentowana przez Małgorzatę Staniszewską,
z siedzibą ul. Radłowa 7/1, 61602 Poznań, powiat poznański, woj. wielkopolskie NIP: 9721300010, REGON: 383015588 , wpisana do VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000780319, adres poczty elektronicznej: hello@heimgart.pl,
numer telefonu: +48 739904758
RegulaminRegulamin Sklepu Internetowego
Rejestracja
oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta;
Klientoznacza Klienta będącego Konsumentem lub Klienta będącego Przedsiębiorcą, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, w szczególności, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Klient będący Konsumentemoznacza (1) osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, która jednocześnie uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnej), dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej;
Klient będący Przedsiębiorcą oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sklepem, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Sklep Internetowy
oznacza sklep internetowy działający pod adresem www.heimgart.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Sprzedawca, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowy Sprzedaży swoich Towarów drogą elektroniczną oraz świadczy inne Usługi na rzecz Klientów;
Sprzedawca
spółka EcoMindset sp. z o.o., reprezentowana przez Małgorzatę Staniszewską z siedzibą ul. Radłowa 7/1, 61602 Poznań, powiat poznański, woj. wielkopolskie, posługująca się numerem NIP: 9721300010 oraz numerem REGON: 383015588 , wpisana do VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000780319, adres poczty elektronicznej: hello@heimgart.pl, numer telefonu: +48 739904758; będąca stroną Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach Sklepu;
Umowa sprzedaży
umowa sprzedaży zawierana na odległość, w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawierania umowy włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Usługi
wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin.

1. Niniejsza Polityka prywatności nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i jej celem jest pomoc Klientom Sklepu w rozumieniu dlaczego Administrator w ramach Sklepu Internetowego zbiera dane osobowe.

2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez nich Sklepowi Internetowemu w ramach Rejestracji Konta, zawierania Umowy, składania Zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług, w tym prowadzenia Newslettera, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie, jednak niepodanie danych w procesie Rejestracji Konta uniemożliwia ją i uniemożliwia prowadzenie Konta oraz korzystanie z wszystkich udogodnień związanych z posiadaniem Konta Klienta, uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia na Towar i jego realizację, a niepodanie adresu email uniemożliwia otrzymywanie przez Klienta Newslettera.

4. Dane osobowe zbierane są przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm. poz. 1422).

5. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. 1)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. 2)  poprzez gromadzenie plików “Cookies”.

6. Dane osobowe są przetwarzane w ramach Sklepu Internetowego dla celu prawidłowego zawarcia, realizacji, rozwiązania, odstąpienia z Klientem od Umowy sprzedaży, świadczenia Usług oraz do realizacji innych celów określonych w Regulaminie, w tym do kontaktowania się z Klientem oraz, w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta do celów marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i po uzyskaniu zgody Klienta.

7. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

8. Klient ma w każdym czasie dostęp do podanych Sklepowi Internetowemu danych i może je poprawiać, uzupełniać, uaktualniać oraz żądać ich usunięcia. Klient może to uczynić poprzez przesłanie informacji w tym przedmiocie na adres e-mail lub pocztowy Sklepu Internetowego: hello@heimgart.pl. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta i zaprzestaniem przesyłania Klientowi Newslettera.

9. Sprzedawca może odmówić żądania usunięcia danych osobowych na żądanie Klienta w sytuacji, gdy ten naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe KIienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klienta przetwarzane są za jego zgodą dla celów marketingowych. Klient nie będzie otrzymywał informacji marketingowych oraz handlowych, jeżeli nie wyrazi na to zgody.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Sklepu Internetowego, w tym w szczególności stosuje środki techniczne, które mają na celu zapobieżenie dostępu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów, tj. środków takich jak m. in. zabezpieczenie zbioru danych przed dostępem nieuprawnionych osób, stosowanie certyfikat SSL,

szyfrowanie danych służących autoryzacji Klienta, umożliwienie dostępu do Konta po podaniu loginu i hasła.

12. Politykę Prywatności przyjęto w dniu 25.04.2019

Siedziba firmy

Heimgart Poland
EcoMindset sp. z o.o.
Radłowa 7/1
61602 Poznań

NIP: 9721300010
REGON: 383015588
KRS: 0000780319